[عبارت]

lightning fast

/ˈlaɪtnɪŋ fæst/

1 فوق‌العاده سریع (مانند آذرخش)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان