[عبارت]

lightning never strikes twice in the same place

/ˈlaɪtnɪŋ ˈnɛvər straɪks twaɪs ɪn ðə seɪm pleɪs/

1 صاعقه هرگز به یک جای یکسان دو بار اصابت نمی‌کند هیچ رویدادی به همان شکل سابق تکرار نمی‌شود

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان