[عبارت]

like water off a duck’s back

/laɪk ˈwɔtər ɔf ə dʌks bæk/

1 بیهوده مانند آب در هاون کوبیدن، بی‌اثر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان