[اسم]

line drawing

/ˈlaɪn drɔːɪŋ/
قابل شمارش

1 نقاشی با خطوط

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان