[اسم]

line graph

/laɪn græf/
قابل شمارش

1 نمودار خطی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان