[عبارت]

look forward to

/lʊk ˈfɔrwərd tu/

1 (بی‌صبرانه) در انتظار (چیزی) بودن مشتاق (چیزی) بودن، منتظر بودن

مترادف و متضاد anticipate
to look forward to something
بی‌صبرانه منتظر چیزی بودن
  • I'm looking forward to the weekend.
    من بی‌صبرانه منتظر آخر هفته هستم.
to look forward to doing something
در انتظار انجام کاری بودن
  • We look forward to seeing you.
    ما در انتظار دیدار شما هستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان