[اسم]

lyric poetry

/lˈɪɹɪk pˈoʊɪtɹi/
غیرقابل شمارش

1 شعر غنایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان