[اسم]

lyric poetry

/lˈɪɹɪk pˈoʊɪtɹi/
غیرقابل شمارش

1 شعر غنایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شعر غنایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان