[اسم]

mailing list

/ˈmeɪlɪŋ lɪst/
قابل شمارش

1 فهرست پستی لیست پست‌سپاری

  • 1.Please remove my name from your mailing list.
    1. لطفا اسم من را از فهرست پستی‌تان حذف کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان