[اسم]

main body

/meɪn ˈbɑdi/
قابل شمارش

1 متن اصلی

  • 1.You don't need to revise the main body.
    1. نیازی نیست که متن اصلی را اصلاح کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان