[فعل]

to mark up

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قیمت چیزی را افزایش دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان