[اسم]

marriage ceremony

/mˈæɹɪdʒ sˈɛɹɪməni/
قابل شمارش

1 عقدکنان مراسم ازدواج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان