[اسم]

marriage license

/ˈmɛrɪʤ ˈlaɪsəns/
قابل شمارش

1 عقد نامه سند ازدواج

مترادف و متضاد marriage certificate
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان