[اسم]

media attention

/ˈmidiə əˈtɛnʃən/
غیرقابل شمارش

1 توجه رسانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان