[اسم]

medical emergency

/mˈɛdɪkəl ɪmˈɜːdʒənsi/
قابل شمارش

1 فوریت پزشکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فوریت پزشکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان