[اسم]

medical examiner

/mˈɛdɪkəl ɛɡzˈæmɪnɚ/
قابل شمارش

1 پزشک قانونی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پزشک قانونی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان