[اسم]

medical sciences

/mˈɛdɪkəl sˈaɪənsᵻz/
غیرقابل شمارش

1 علوم پزشکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: علوم پزشکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان