[عبارت]

meet the needs of

/mit ðə nidz ʌv/

1 نیازهای ... را تامین کردن نیازهای ... را برآورده کردن

  • 1.Scientists say that by 2050, wind power can meet the needs of the world.
    1. دانشمندان گفتند که در سال 2050، انرژی بادی می‌تواند نیازهای جهان را تامین کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان