[عبارت]

memories come flooding back

/ˈmɛməriz kʌm ˈflʌdɪŋ bæk/

1 خاطرات را به یاد آوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان