[اسم]

minute hand

/mˈɪnɪt hˈænd/
قابل شمارش

1 عقربه دقیقه شمار

معادل ها در دیکشنری فارسی: دقیقه‌شمار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان