[اسم]

mission statement

/ˈmɪʃən ˈsteɪtmənt/
قابل شمارش

1 بیانیه ماموریت

  • 1.My company's mission statement
    1. بیانیه‌ی ماموریت شرکت من
توضیحاتی در رابطه با mission statement
سندی رسمی که دربردارنده‌ی اهداف و ارزش‌های یک شرکت یا سازمان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان