[اسم]

monetary unit

/mˈɑːnɪtˌɛɹi jˈuːnɪt/
قابل شمارش

1 واحد پول

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان