[اسم]

money changer

/mˈʌni tʃˈeɪndʒɚ/
قابل شمارش

1 صراف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان