[عبارت]

money is tight

/ˈmʌni ɪz taɪt/

1 مبلغ کمی پول داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان