[اسم]

mosquito net

/məˈskitoʊ nɛt/
قابل شمارش

1 پشه‌بند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان