[فعل]

to name after

/neɪm ˈæftər/
فعل گذرا
[گذشته: named after] [گذشته: named after] [گذشته کامل: named after]

1 نام کسی را روی کسی گذاشتن

to be named after somebody
نام کسی را روی کسی گذاشته شدن
  • 1. He was named after his father.
    1. او نام پدرش را دارد. [نام پدرش روی او گذاشته شده‌است.]
  • 2. Paul was named after his grandfather.
    2. نام پدربزرگش روی "پل" گذاشته شده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان