[اسم]

national anthem

/ˈnæʃənəl ˈænθəm/
قابل شمارش

1 سرود ملی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرود ملی
  • 1.the crowd stood and sang the national anthem.
    1. جمعیت ایستادند و سرود ملی را خواندند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان