[اسم]

national costume

/ˌnæʃnəl ˈkɑːstuːm/
غیرقابل شمارش

1 لباس ملی لباس محلی

مترادف و متضاد national dress
  • 1.Some of the singers wore the Welsh national costume.
    1. بعضی از خواننده‌ها لباس محلی ولز را پوشیده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان