[اسم]

natural childbirth

/ˌnætʃrəl ˈtʃaɪldbɜːrθ/
غیرقابل شمارش

1 زایمان طبیعی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان