[اسم]

the Net

(Internet)
/net/
غیرقابل شمارش

1 اینترنت

informal
  • 1.You can find all this information on the Net.
    1. شما می‌توانید تمام این اطلاعات را در اینترنت پیدا کنید.
[اسم]

net

/nɛt/
غیرقابل شمارش

1 تور

معادل ها در دیکشنری فارسی: تور
volleyball net
تور والیبال
[صفت]

net

/nɛt/
غیرقابل مقایسه

2 (درآمد و ...) خالص (پس از کسر مالیات و ...) نهایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خالص
  • 1.net worth
    1. ارزش خالص
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان