[عبارت]

never mind

/ˈnɛvər maɪnd/

1 مهم نیست اشکالی ندارد

معادل ها در دیکشنری فارسی: ول کردن
مترادف و متضاد don't apologize don't bother about forget it
  • 1."I'm afraid I've lost that wallet you gave me." "Well, never mind, I can easily buy you another one."
    1. متاسفم من کیف پولی که به من دادید را گم کردم." "خب، مهم نیست، میتوانم یکی دیگر برایت بخرم."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان