[اسم]

night school

/ˈnaɪt skuːl/
قابل شمارش

1 مدرسه شبانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان