[عدد]

nine hundred

/nˈaɪn hˈʌndɹəd/

1 نهصد

معادل ها در دیکشنری فارسی: نهصد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان