[اسم]

nolo contendere

/nˈoʊloʊ kəntˈɛndɪɹ/
غیرقابل شمارش

1 عدم حضور در جایگاه برای دفاع خودداری خوانده از دفاع از خود و اعتراف به گناه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان