[اسم]

nominal value

/nˈɑːmɪnəl vˈæljuː/
قابل شمارش

1 ارزش اسمی (اقتصاد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان