[جمله]

Now it's time to flip the omelet over.

/naʊ ɪts taɪm tu flɪp ði ˈɑmlət ˈoʊvər./

1 اکنون وقت آن است که املت را برگردانیم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان