[جمله]

Now it's time to get on the plane.

/naʊ ɪts taɪm tu gɛt ɑn ðə pleɪn./

1 حالا زمان سوار شدن به هواپیما است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان