[اسم]

obtuse angle

/ɑbˈtus ˈæŋgəl/
قابل شمارش

1 زاویه باز (هندسه) زاویه منفرجه

معادل ها در دیکشنری فارسی: زاویه منفرجه زاویه باز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان