[اسم]

oil painting

/ˈɔɪl peɪntɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 نقاشی رنگ روغن

معادل ها در دیکشنری فارسی: نقاشی رنگ روغن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان