[جمله]

Ok, let’s go to the kitchen.

/ˈoʊˈkeɪ, lɛts goʊ tu ðə ˈkɪʧən./

1 باشه، بیا به آشپزخانه برویم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان