[عبارت]

on a downer

/ɑn ə ˈdaʊnər/

1 شدیدا افسرده بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان