[عبارت]

on all fours

/ˌɑːn ˈɔːl fˈoːɹz/

1 چهار دست و پا

معادل ها در دیکشنری فارسی: چهاردست‌وپا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان