[عبارت]

on balance

/ɑn ˈbæləns/

1 به طور کلی در مجموع، با در نظر گرفتن همه جوانب

  • 1.On balance, It's a good deal.
    1. به طور کلی، معامله خوبی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان