[عبارت]

on the margins of society

/ɑn ðə ˈmɑrʤənz ʌv səˈsaɪəti/

1 در حاشیه جامعه خارج از هنجارها و استاندارهای جامعه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان