[قید]

one another

/wʌn əˈnʌðər/
غیرقابل مقایسه

1 همدیگر یکدیگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکدیگر همدیگر
  • 1.We looked at one another. A look of despair.
    1. به همدیگر نگاه کردیم. نگاهی توام با ناامیدی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان