[اسم]

one half

/wˈʌn hˈæf/
قابل شمارش

1 نیم یک دوم

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیم نصف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان