[اسم]

one half

/wˈʌn hˈæf/
قابل شمارش

1 نیم یک دوم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان