[عدد]

one hundred

/wʌn ˈhʌndrəd/

1 یک صد صد

  • 1.One hundred (pounds) was withdrawn from the account.
    1 . یک صد (پوند) از حساب بانکی برداشت شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان