[عدد]

one hundred thousand

/wʌn ˈhʌndrəd ˈθaʊzənd/

1 یکصد هزار صد هزار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان