[عدد]

one million

/wʌn ˈmɪljən/

1 یک میلیون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان