[عبارت]

other than

/ˈʌðər ðæn/

1 به غیر از

مترادف و متضاد except
  • 1. The form cannot be signed by anyone other than you.
    1 . فرم نمی‌تواند توسط هیچ فرد دیگری به غیر از تو امضا شود.
  • 2. There's nothing on TV tonight, other than reruns.
    2 . امشب تلویزیون هیچ برنامه‌ای ندارد، به غیر از تکرار برنامه‌ها.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان