[اسم]

outstanding performance

/ˌaʊtˈstændɪŋ pərˈfɔrməns/
قابل شمارش

1 اجرای عالی اجرای فوق‌العاده

2 عملکرد عالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان